Операционни системи

Поддържани операционни системи

Поддържат се следните операционни системи:

Windows XP SP3 (32bit)
Windows Vista SP1 (32/64bit)
Windows 7 (32/64bit)
Windows 8 и 8.1 (32/64bit)
Windows 10 (32/64bit)

Linux OS: Ubuntu 12/13, Debian 6/7 и Fedora 18

Mac OS X v.10.5 и по-висока с инсталиран браузър Mozilla Firefox

Съществуващи клиенти

Ще бъда ли известен за изтичането на срока на валидност?

Ще получите имейл нотификация на 30-тия и на 10-тия ден преди изтичане на периода на валидност на Вашето Удостоверение.

Мога ли да имам повече от едно eSign Удостоверение за КЕП?

Няма ограничения в броя издадени Ви Удостоверения.

Употреба

Възможно ли е служител на фирма да подписва електронно документи с Удостоверението за КЕП на директора на фирмата?

Квалифицираният електронен подпис е еквивалентен на саморъчния подпис.
еSign Удостоверения за КЕП за юридически лица съдържат информация за Автора (като служител/директор на фирмата) и Титуляра (фирмата).
Доверяващите се страни определят своите изисквания, относно това дали Удостоверението за КЕП, с което електронно се подават и подписват документи от името на фирмата трябва да бъде непременно на директора/управителя на фирмата. Повечето Доверяващи се страни нямат такива изисквания и приемат подписани документи с подпис за КЕП - с Автор - служител на фирмата и Титуляр - фирмата. Препоръчително е за конкретните изисквания на Доверяващите се страни (различните институции) да се обърнете към тях.

Възможно ли е със сертификат на представляваната от мен фирма да подавам по електронен път декларации на други фирми?

Да, възможно е. Моля свържете се с конкретната институция към която ще подавате данни за повече информация.

Какво е необходимо, за да се използва сертификата на повече от 1 компютър?

Необходимо да повторите стъпките от първоначалната инсталация на eSign Token, които ще откриете в секция Файлове и Инструкции.

Какво мога да правя с КЕП?

eSign Удостоверенията за Квалифициран Електронен Подпис могат да се използват за достъп до електронно банкиране, публични електронни услуги, за подписване и криптиране на файлове, документи и имейли, за автентициран достъп до сървър или VPN и др. Пълният набор от приложения можете да видите тук.

Имате проблем с достъпа до НАП?

Моля, проверете дали сте инсталирали Базовия и Оперативен сертификати на СЕП България:

 • SEP Root CA
 • SEP QES CA
  • Как да подновя eSign Удостоверение?

   При изтичане на 3-та година може да подновите валидно Удостоверение като посетите наш Регистриращ орган и подадете Искане за подновяване.

   Каква е валидността на eSign Удостоверения за КЕП?

   Всяко Удостоверение се издава с валидност 1095 дни (три години). За да използвате Вашето Удостоверение през целия период е необходимо да сте заплатили цената за поддръжка на Удостоверението. Запознайте се с условията за поддръжка на Вашето Удостоверение тук.

   Каква е разликата между усъвършенстван и квалифициран електронен подпис?

   Усъвършенстваният електронен подпис служи за идентифицирането на Автора при изпращане на електронни изявления, при електронна кореспонденция и подписване на електронни документи. Квалифицираният електронен подпис е усъвършенстван електронен подпис, който се издава единствено от акредитиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги при допълнителни гаранции за неприкосновеност. Може да бъде използван за идентифициране и установяване на самоличност при достъп до Интернет приложения, защитени комуникации и електронно подписване на документи от всякакъв тип, както и за изпращане на данни пред държавни и местни органи на управление.

   Как да огранича публичното публикуване на информацията от сертификата ми?

   Отбележете информацията, която не желаете да става публично достояние при попълване на Искане за издаване на eSign.

   Рaботи ли eSign под операционна система, различна от MS Windows?

   Всяка операционна система, която поддържа световно признатия стандарт X.509 може да работи с eSign Удостоверенията за електронен подпис след инсталация на съответните драйвери за работа с Вашето устройство.

   Непубликуването на ЕГН в сертификата пречка ли е за употребата му пред държавните институции?

   В някои случаи е пречка, тъй като полето съдържащо ЕГН е идентификатор при повечето държавни органи и банкови институции.

   От къде мога да видя серийния номер на сертификата?

   Използвайте eSign Manager, за да разглеждате и управлявате Вашия сертификат.

   Може ли електронен подпис от чужбина да се ползва в България?

   Според Закона за електронния документ и електронния подпис, на територията на Република България със статус на Удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис са само издадените от акредитираните от КРС Доставчици на Удостоверителни Услуги.

   Какво е необходимо да направя, след като получа eSign?

   Необходимо е да се запознаете с ръководството за работа с eSign. Следвайте инструкциите, приложими за Вашите операционна система и приложения, които ще намерите в секция Файлове и Инструкции и:
   1. Инсталирайте eSign Manager;
   2. Инсталирайте Вашия сертификат;
   3. Инсталирайте удостоверяващите сертификати на СЕП SEP Root CA и SEP QES CA.

   Преинсталирах си браузъра/OS, какво да правя?

   В случай, че преинсталирате браузър или операционна система, е необходимо да повторите стъпките от първоначалната инсталация на eSign, които ще откриете в секция Файлове и Инструкции.

   Могат ли подписани документи да бъдат модифицирани?

   Подписаните с eSign Удостоверение за КЕП електронни документи не могат да бъдат модифицирани. Всеки опит за модификация довежда до грешка при възпроизвеждане на документа.

   Може ли КЕП да се използва за откриване на промени и грешки при преноса на документа?

   eSign Удостоверение за КЕП гарантира неприкосновеността на документа след полагане на подписа и може да послужи като инструмент, с който да извършите проверка за модификация.

   Може ли един документ да бъде подписан с повече от един подпис?

   Да. Двустранното (многостранното) подписване на документи е честа практика, която гарантира съгласието на две или повече страни в електронния обмен на документи.

   Какво е Time Stamp?

   Time Stamp удостоверява момента на подписване на даден документ и има официална удостоверителна сила, след вписването му в регистър за издадените удостоверения за време.

   ОБЩИ ПРАВИЛА

   Смяна на PIN код - Съветваме Ви да промените предоставения Ви PIN код още
   при първото използване на еSign Manager, както е посочено в Инструкция за работа с eSign Manager, т. 2.3 Смяна на PIN код.

   От съображения за сигурност Ви съветваме да включвате Вашия eSign Token в
   USB порта на компютъра само при употреба. След използването му НЕЗАБАВНО го изключете. Не оставяйте без контрол Вашето устройство и електронен подпис!
   Периодично сменяйте Вашия ПИН код!

   Как да стана клиент

   Каква е процедурата по издаване на eSign удостоверение за КЕП?

   Необходимо е да попълните Искане за издаване на Удостоверение за КЕП и да го подадете, заедно със съпътстващите документи, в обект на Регистриращ орган.

   Какви документи са ми необходими, за да получа eSign за физически лица?

   Необходимо е да представите документ за самоличност на лицето, което се вписва в Удостоверението като Титуляр/Автор и попълнено Искане за издаване на удостоверение за КЕП - eSign за физически лица в обект на Регистриращ орган.

   Какви документи са ми необходими, за да получа eSign за юридически лица?

   Необходимите документи за издаване на eSign за юридически лица са: копие от документ за самоличност на лицето, което ще бъде вписано в удостоверението като Автор; копие от документ за самоличност на законния представител на юридическото лице; нотариално заверено пълномощно, овластяващо Автора; удостоверение за актуално състояние, както и попълнено Искане за издаване на Удостоверение за КЕП eSign за юридически лица.

   Какви документи са ми необходими, за да получа eSign за лица, упражняващи свободни професии?

   Необходимо е да представите попълнено Искане за издаване на Удостоверение за КЕП eSign за свободни професии и документи, с които да удостоверите данните за вписване в Удостоверението, в обект на Регистриращ орган.

   Сигурност

   Изгубих си устройството, възможно ли е да си изтегля сертификата на нов носител?

   Не е възможно, тъй като само Вие притежавате частния ключ, който се съхранява върху предоставеното Ви устройството. В случай на загуба е необходимо незабавно да ни уведомите на телефон 02 4008 215 и да заявите Прекратяване.

   Как е гарантирана сигурността на КЕП?

   Данните на Вашия КЕП са защитени посредством публичен и частен ключ, които съответстват единствено на съответния сертификат. Заедно с Вашия електронен подпис, Вие получавате ПИН код.

   Колко пъти мога да въведа грешен ПИН?

   При 3 грешни въвеждания на PIN Вашето устройство се блокира. Можете да го отблокирате като въведете Вашия PUK и настроите нов PIN.

   Колко пъти мога да въведа грешен ПУК?

   При 8 грешни въвеждания на PUK Вашето устройство ще бъде блокирано и няма да може да бъде използвано, както и Удостоверенията, записани в него.

   Възможно ли е един и същи сертификат да бъде записан и ползван на две устройства?

   Невъзможно е копирането или повторното генериране на частния ключ, създаден от едно устройство с оглед запазване на тайната на частния ключ и предотвратяване на компрометиране, разкриване, модифициране, загуба или неразрешено използване.

   Как се разбира, дали даден уеб сайт е защитен със сървърен сертификат?

   Електронните страници, защитени със сертификати за сигурност, асоциират в уеб браузъра индикатор за защитена страница, под формата на активна икона (банер). Информацията е видима и посредством менюто „Информация за страницата” на Вашия уеб браузър.

   На какъв носител на информация се съхранява удостоверението за електронен подпис?

   Съгласно „Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги“ частният ключ на Титуляра се съхранява на устройство за сигурно създаване на подписи (Secure Signature Creation Device), каквито са устройствата, предоставяни от СЕП България.

   Интересува Ви

   Ако блокирам ПУК, как мога да получа нов?

   Вашият PUK е гаранция, че никой освен Вас няма достъп до Вашето устройство и Удостоверение. Блокиран PUK не може да бъде възстановен. За повече информация, обадете се на 02 4008 215.

   Ако имам КЕП, мога ли да заявя по имейл нов от СЕП?

   Можете. Необходимо е да свалите и попълните необходимото Искане за издаване на eSign, да сканирате и подпишете с Вашия КЕП копия от необходимите документи и да ни ги изпратите с подписан e-mail. След като заплатите сумата за заявения от Вас eSign, ние ще се свържем с Вас, за да се уговорим за предаване на Вашия eSign.

   Ако имам собствен четец и смарт карта, трябва ли да купя eSign устройство?

   Не е необходимо в случаите, в които Вашите устройства позволяват запис на eSign Удостоверение. Моля, обадете се на телефон 02 4008 215, за да проверите дали СЕП България поддържа устройствата на съответния производител.

   Какво да направя, ако настъпи промяна в данните ми?

   Ако данните, за които е настъпила промяна, са част от публичните данни на Вашия сертификат, е нужно да подадете Искане за Управление - Модификация.
   Ако данните, за които е настъпила промяна, не са част от публичните данни на Вашия сертификат, не е необходимо да бъде извършвана Модификация, но остава Ваше задължение да информирате Доставчика на Удостоверителни Услуги.

   Промяната в имейла ми влияе ли на използването на КЕП?

   eSign Удостоверението за КЕП може да се използва единствено с имейла, който фигурира в сертификата. Ако желаете промяна на този имейл, следва да модифицирате настоящото си Удостоверение като подадете Искане за издаване на нов eSign с основание Модификация.

   Каква е процедурата при смяна на телефона ми?

   Трябва да уведомите СЕП България за промяната на имейл eSign@sep.bg или на телефон 02 4008 215.

   Как мога да подписвам документи?

   Подробни инструкции за подписване и криптиране на документи с eSign Удостоверение за КЕП можете да откриете в секция Файлове и Инструкции.

   Как се подновявя изтекъл сертификат?

   Изтекъл сертификат се заменя с нов. Подновяват се само валидни и действащи КЕП.

   Какво е необходимо да направя, след като получа КЕП?

   Необходимо е да се запознаете с ръководството за работа с eSign. Следвайте инструкциите, приложими за Вашите операционна система и приложения, които ще намерите в секция Файлове и Инструкции и:
   1. Инсталирайте eSign Manager;
   2. Инсталирайте Вашия сертификат;
   3. Инсталирайте удостоверяващите сертификати на СЕП SEP Root CA и SEP QES CA.

   Трябва ли да заплатя за софтуера?

   Не, не трябва да заплащате допълнителна такса, софтуерът е достъпен от сайта www.esign.bg.

   Общи въпроси

   Блокирах си eSign устройството поради забравен ПИН, какви действия да предприема?

   Можете да разблокирате Вашето устройство чрез въждане на PUK код, който Ви е предоставен при издаване на Вашето удостоверение. За допълнителна информация се обадете на 02 4008 215.

   Всички документи ли е необходимо да имат нотариална заверка?

   Да, в случай, че не се представят лично от Автора е необходимо да съдържат нотариална заверка на подписите с оглед сигурност при идентифициране на Заявителя.

   Възможно ли е с личния ми сертификат за физическо лице да подавам по електронен път документи на юридическо лице?

   Към някои органи е възможно, в случай, че сте упълномощено лице и в зависимост от изискванията на различните институции. Моля свържете се с конкретната институция към която ще подавате данни за повече информация.

   Защо имейлът ми трябва да поддържа POP3/SMTP/IMAP?

   Изброените  протоколи, поддържани от Вашия имейл, осигуряват изпращането и получаването на подписани и криптирани електронни писма.

   Каква е цената на Удостоверението за електронен подпис?

   Актуалната тарифа по издаване, поддръжка и управление на eSign Удостоверения, можете да откриете в секция Цени.

   Какво е необходимо, за да мога да подавам и подписвам електронно документи към държавната администрация?

   Необходимо е да притежавате валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис (професионално или персонално) и да проверите техните изисквания и процедури за приемане на електронни документи.

   Като служител на юридическо лице, какви eSign удостоверения за електронен подпис мога да притежавам?

   Ако сте служител/управител на юридическо лице и желаете да използвате електронни административни услуги, предназначени за фирми и организации, можете да използвате Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис eSign за юридически лица.

   Като физическо лице, какви eSign удостоверения за електронен подпис мога да притежавам?

   В случай, че желаете да използвате електронни административни услуги като физическо лице, Вие можете да използвате Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис eSign за физически лица (SEP Qualified Private).

   Колко удостоверения могат да се запишат на една смарт карта?

   В зависимост от големината на смарт картата 32K/64K могат да се запишат до 7/14 eSign Удостоверения, в eSign Token могат да се запишат до 6 eSign Удостоверения. 
   eSign Удостоверенията за КЕП отговарят напълно на стандарта Х.509.V3.

   Може ли да се променя информацията в електронния подпис?

   Ако се налага или искате промяна, то е необходимо да заплатите за неговото модифициране или издаване на нов. Когато първоначално не сте заявили включване на ЕГН, БУЛСТАТ или друг идентификатор, не е налице основание за безплатно коригиране на информацията. Корекции могат да се правят в 3 дневен срок от издаването на електронния подпис само в случаите на допуснати от служителите на Регистриращия орган непълноти или грешки при въвеждане на първоначално заявената от Вас информация

   Ако настъпи промяна в данните ми, трябва ли да повторя процедурата за издаване?

   Ако настъпи промяна на данните, вписани във Вашето eSign Удостоверение, е необходимо да направите модификация на настоящото Ви Удостоверение. В случай, че настъпи промяна на данни, които не са включени в публичната част на Вашето Удостоверение, е достатъчно да ни изпратите Вашите нови данни в криптиран формат и подписани с Вашето eSign Удостоверение на имейл eSign@sep.bg.