Думи, започващи с буквата У (5 бр.)

Стандартен адрес на даден ресурс в мрежа, който го идентифицира уникално, определяйки адреса и типа на обекта.

Удостоверението за електронен подпис е електронен документ, издаден и подписан от Доставчика на Удостоверителни Услуги.

Удостоверението е електронен документ, издаден и подписан от доставчика на удостоверителни услуги, който може да съдържа:

 • указание, че удостоверението е издадено за квалифициран електронен подпис;
 • наименованието и адреса на ДУУ, както и указание за държавата, в която е установил своята дейност;
 • името или псевдонима на автора на електронния подпис;
 • особени атрибути, свързани с автора, ако удостоверението се издава за конкретна цел, както и ако доставчикът поддържа политика за издаване на удостоверения с вписване на такива атрибути;
 • публичния ключ, съответстващ на държания от автора частен ключ за създаване на квалифицирания електронен подпис;
 • усъвършенствания електронен подпис на „Система за електронни плащания България / СЕП България”АД в качеството му на ДУУ;
 • срока на действие на удостоверението;
 • ограниченията на действието на подписа по отношение на целите и/или на стойността на сделките, ако удостоверението е издадено с ограничения на удостоверителното действие;
 • уникалния идентификационен код на удостоверението;
 • указание за акредитацията на доставчика, когато той е акредитиран.

Конфигуриран софтуер или хардуер, използван за въвеждане на данните за създаване на подписа.

Усъвършенстван електронен подпис е електронен подпис, който:

 • дава възможност за идентифициране на автора;
 • е свързан по уникален начин с автора;
 • е създаден със средства, които са под контрола единствено на автора, и
 • е свързан с електронното изявление по начин, който осигурява установяването на всякакви последващи промени.
към всички термини