електронен подпис eSign

Електронен подпис
за Физически Лица

eSign за физически лица е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което служи за потвърждаване на Вашата самоличност при участие в електронен обмен, като уеб приложения, подписване на електронни документи и договори и онлайн достъп до портали за електронни плащания.
електронен подпис eSign

Електронен подпис
за Юридически Лица

eSign за юридически лица е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което се издава на юридическо лице Титуляр и физическо лице Автор, което има право да представлява юридическото лице.

електронен подпис eSign

Електронен подпис
за Свободни Професии

eSign за лица, упражняващи свободни професии е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което се издава на физическо лице и удостоверява неговата принадлежност към определена браншова или професионална организация.

електронен подпис eSign

Сървърен сертификат

eSign Сървърен сертификат е Удостоверение за Електронен Подпис, което служи за идентифициране на публично достъпен сървър или уеб сайт в Интернет и гарантира защитена комуникация с него. То се издава на собственика на сървъра след неговата идентификация и указва лицето, което го администрира. С eSign Сървърен сертификат Вие осигурявате доверието на потребителите във  Вашия сървър или уеб сайт и гарантирате сигурността на информационния обмен с него.

С eSign за свободни професии ползвате електронни услуги на държавната администрация, Интернет банкиране, криптирате и подписвате електронни документи.
eSign за свободни професии е сигурно и надеждно средство за потвърждаване на Вашата електронна самоличност и принадлежност към определена професионална или браншова организация.

Необходими документи за издаване на eSign за свободни професии

За издаване на eSign за свободни професии е необходимо да посетите офис на Регистриращ орган и да представите следните документи:


  • Документ за самоличност на лицето (оригинал и заверено от него копие), което ще бъде вписано в Удостоверението
  • Документ за браншова принадлежност (оригинал и заверено копие)
  • Документ за браншова принадлежност с идентификационен номер (БУЛСТАТ) (оригинал и заверено копие)
]]>

Цени

eSign за свободни професии - валидни от 01.06.2018

1 год.3 год.
Четец, смарт карта и КУКЕП (комплект)
72
150

Преиздаване на Нов КУКЕП
48
126

Четец - 15 лв.
Цените са в лв. с включен ДДС

Приложения

С удостоверителни услуги eSign всеки получава:
Достъп до електронно-административните услуги на органите на държавното и местно управление
Достъп до онлайн банкиране, без допълнителни такси и сертификати
Възможност за доказване по безспорен начин времето на създаване и изпращане на документи
Възможност за криптиране на създадените документи, така че да е невъзможно тяхното фалшифициране

Въпроси и отговори

Може ли електронен подпис от чужбина да се ползва в България?

Според Закона за електронния документ и електронния подпис, на територията на Република България със статус на Удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис са само издадените от акредитираните от КРС Доставчици на Удостоверителни Услуги.

Какви документи са ми необходими, за да получа eSign за лица, упражняващи свободни професии?

Необходимо е да представите попълнено Искане за издаване на Удостоверение за КЕП eSign за свободни професии и документи, с които да удостоверите данните за вписване в Удостоверението, в обект на Регистриращ орган.

Може ли КЕП да се използва за откриване на промени и грешки при преноса на документа?

eSign Удостоверение за КЕП гарантира неприкосновеността на документа след полагане на подписа и може да послужи като инструмент, с който да извършите проверка за модификация.