електронен подпис eSign

Електронен подпис
за Физически Лица

eSign за физически лица е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което служи за потвърждаване на Вашата самоличност при участие в електронен обмен, като уеб приложения, подписване на електронни документи и договори и онлайн достъп до портали за електронни плащания.
електронен подпис eSign

Електронен подпис
за Юридически Лица

eSign за юридически лица е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което се издава на юридическо лице Титуляр и физическо лице Автор, което има право да представлява юридическото лице.

електронен подпис eSign

Електронен подпис
за Свободни Професии

eSign за лица, упражняващи свободни професии е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което се издава на физическо лице и удостоверява неговата принадлежност към определена браншова или професионална организация.

електронен подпис eSign

Сървърен сертификат

eSign Сървърен сертификат е Удостоверение за Електронен Подпис, което служи за идентифициране на публично достъпен сървър или уеб сайт в Интернет и гарантира защитена комуникация с него. То се издава на собственика на сървъра след неговата идентификация и указва лицето, което го администрира. С eSign Сървърен сертификат Вие осигурявате доверието на потребителите във  Вашия сървър или уеб сайт и гарантирате сигурността на информационния обмен с него.

електронен подпис eSign

Информационен обект

eSign Сертификат за информационен обект е Удостоверение за Електронен Подпис, което се издава на физическо или юридическо лице за идентифициране на неговото авторско право върху информационни и софтуерни обекти – файлове с изпълним или програмен код, музикални, графични, видео файлове и други. С eSign Сертификат за информационен обект Вие осигурявате доверието на потребителите в създадените от Вас уеб приложения, програми или други информационни обекти.

eSign Сертификат за информационен обект е средство за сигурната и надеждна онлайн дистрибуция на Вашите приложения, програми и файлове.

Документи, необходими за издаване на еSign сертификат за информационен обект

За издаване на eSign Сертификат за информационен обект е необходимо да посетите офиса на СЕП България и да представите следните документи:


  • Документи за самоличност на собственика и/или автора на софтуерния обект, когато са физически лица
  • Документ за съдебна регистрация, когато собственика е юридическо лице
  • Документ за регистрация по идентификационен номер (БУЛСТАТ), когато собственика е юридическо лице
  • Удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до един месец от датата на подаване на Искането, когато собственика е юридическо лице
  • Нотариално заверено пълномощно на заявителя в случай, че собственика е упълномощил свой представител
  • Документ за овластяване на Автора по отношение на поддръжката на софтуерния обект, в случай че основанието за овластяване не се съдържа в другите документи за статуса на Собственика (договор, поръчка или проект)
  • Документ, доказващ правото на собственика на ползване на Object името, вписвано в Subject Object на Удостоверението

Цени

eSign Сертификат за информационен обект

1 год.2 год.3 год.
Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение
120
180
240

Издаване и поддръжка на Удостоверение
90
150
210
Поддръжка на Удостоверение за период от една година
60
60
Подновяване и поддръжка на Удостоверение
90
150
210
Модификация и поддръжка на Удостоверение
90
150
210
Цените са в лв. с включен ДДС

Приложения

С удостоверителни услуги eSign всеки получава:
Защита на Вашата интелектуална собственост и бизнес репутация
Възможност да намалите разходите си за използване на традиционните канали за продажба
Възможност да изградите сигурност и доверие в крайните потребители на Вашите продукти и услуги

Въпроси и отговори

Ако имам собствен четец и смарт карта, трябва ли да купя eSign устройство?

Не е необходимо в случаите, в които Вашите устройства позволяват запис на eSign Удостоверение. Моля, обадете се на телефон 0700 18283, за да проверите дали СЕП България поддържа устройствата на съответния производител.

Всички документи ли е необходимо да имат нотариална заверка?

Да, в случай, че не се представят лично от Автора е необходимо да съдържат нотариална заверка на подписите с оглед сигурност при идентифициране на Заявителя.

Как да подновя eSign Удостоверение?

При изтичане на 3-та година може да подновите валидно Удостоверение като посетите наш Регистриращ орган и подадете Искане за подновяване.

Каква е цената на Удостоверението за електронен подпис?

Актуалната тарифа по издаване, поддръжка и управление на eSign Удостоверения, можете да откриете в секция Цени.

Ако настъпи промяна в данните ми, трябва ли да повторя процедурата за издаване?

Ако настъпи промяна на данните, вписани във Вашето eSign Удостоверение, е необходимо да направите модификация на настоящото Ви Удостоверение. В случай, че настъпи промяна на данни, които не са включени в публичната част на Вашето Удостоверение, е достатъчно да ни изпратите Вашите нови данни в криптиран формат и подписани с Вашето eSign Удостоверение на имейл eSign@sep.bg.

Ще бъда ли известен за изтичането на срока на валидност?

Ще получите имейл нотификация на 30-тия и на 10-тия ден преди изтичане на периода на валидност на Вашето Удостоверение.
Ние сме близо до Вас
нагоре