електронен подпис eSign

Електронен подпис
за Физически Лица

eSign за физически лица е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което служи за потвърждаване на Вашата самоличност при участие в електронен обмен, като уеб приложения, подписване на електронни документи и договори и онлайн достъп до портали за електронни плащания.
електронен подпис eSign

Електронен подпис
за Юридически Лица

eSign за юридически лица е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което се издава на юридическо лице Титуляр и физическо лице Автор, което има право да представлява юридическото лице.

електронен подпис eSign

Електронен подпис
за Свободни Професии

eSign за лица, упражняващи свободни професии е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което се издава на физическо лице и удостоверява неговата принадлежност към определена браншова или професионална организация.

електронен подпис eSign

Сървърен сертификат

eSign Сървърен сертификат е Удостоверение за Електронен Подпис, което служи за идентифициране на публично достъпен сървър или уеб сайт в Интернет и гарантира защитена комуникация с него. То се издава на собственика на сървъра след неговата идентификация и указва лицето, което го администрира. С eSign Сървърен сертификат Вие осигурявате доверието на потребителите във  Вашия сървър или уеб сайт и гарантирате сигурността на информационния обмен с него.

електронен подпис eSign

Информационен обект

eSign Сертификат за информационен обект е Удостоверение за Електронен Подпис, което се издава на физическо или юридическо лице за идентифициране на неговото авторско право върху информационни и софтуерни обекти – файлове с изпълним или програмен код, музикални, графични, видео файлове и други. С eSign Сертификат за информационен обект Вие осигурявате доверието на потребителите в създадените от Вас уеб приложения, програми или други информационни обекти.

Удостоверението съдържа индивидуализираща юридическото лице информация, като име на фирмата, адрес и ЕИК и информация за физическото лице, което е упълномощено да бъде вписано като Автор и да създава електронни подписи, с трите имена, адрес, ЕГН и електронен адрес.

 

Необходими документи за издаване на eSign за юридически лица

За издаване на eSign за юридически лица е необходимо да посетите офис на Регистриращ орган и да представите следните документи:

• Документ за самоличност на Автора (оригинал и заверено от Автора копие), който ще бъде вписан в Удостоверението като представляващ юридическото лице
• Документ за съдебна регистрация на юридическото лице (оригинал и заверено от Титуляра копие)
• Документ за регистрация по идентификационен номер (БУЛСТАТ) (оригинал и заверено от Титуляра копие)
• Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено в срок до един месец от дадата на подаване на заявка за удостоверителни услуги (оригинал и заверено от Титуляра копие)
• Документ за овластяване на Автора с представителна власт на Титуляра, в случай че основанието за овластяване не се съдържа в другите документи за статуса на Титуляра
• Нотариално заверено пълномощно на заявителя на удостоверителни услуги, в случай, че Титулярът упълномощи свой представител, различен от Автора, да заяви удостоверителни услуги
 

Цени

eSign за юридически лица

1 год.2 год.3 год.
Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение
75
105
135

Издаване и поддръжка на Удостоверение
45
75
105
Поддръжка на Удостоверение за период от една година
30
30
Подновяване и поддръжка на Удостоверение
45
75
105
Модификация и поддръжка на Удостоверение
45
75
105
Цените са в лв. с включен ДДС

eSign Token

eSign Token e преносимо USB устройство за сигурно създаване и съхранение на Вашето eSign Удостоверение за КЕП. С тегло от само 6 грама, то е най-лекото, стилно и функционално криптографско устройство на Българския пазар. С негова помощ Вие управлявате Вашето eSign Удостоверение за КЕП, подписвате Вашите електронни документи, криптирате файлове и защитавате Вашата онлайн комуникация. За разлика от други криптографски устройства еSign Token е с вградена смарт карта, която, по този начин, не може никога да се загуби. еSign Token разполага с всички необходими криптографски функционалности и не се налага тяхното допълнително инсталиране на Вашия компютър. С eSign Token кодовете за достъп до Вашето eSign Удостоверение за КЕП и електронни комуникации са максимално защитени от хакерски атаки или подслушване.

Искам eSign

Стъпка 1 -

Попълнете задължителните полета във формата за заявка на уеб адрес: https://my.esign.bg

Стъпка 2 -

Заплатете сумата по банкова сметка на „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД:
IBAN: BG10BUIN76041012071614
При банка: ТБ „Алианц Банк България”.

При нужда, заявете проформа-фактура за сумата на адрес eSign@sep.bg

Стъпка 3 -

Авторът на eSign за юридически лица, следва да посети офис на наш Регистриращ орган и да представи своята лична карта, всички документи, изброени по-горе и платежното нареждане за заплатената сума. Представителят на СЕП България ще изготви Договор за удостоверителни услуги и ще издаде заявеното eSign Удостоверение за КЕП.

В случай, че желаете да заплатите услугата в брой, заповядайте в Централния офис на СЕП България, на адрес: 1164 гр. София, ул. Златовръх 1.

Приложения

С удостоверителни услуги eSign всеки получава:
Достъп до електронно-административните услуги на органите на държавното и местно управление
Достъп до онлайн банкиране, без допълнителни такси и сертификати
Възможност за доказване по безспорен начин времето на създаване и изпращане на документи
Възможност за криптиране на създадените документи, така че да е невъзможно тяхното фалшифициране

Въпроси и отговори

Възможно ли е служител на фирма да подписва електронно документи с Удостоверението за КЕП на директора на фирмата?

Квалифицираният електронен подпис е еквивалентен на саморъчния подпис.
еSign Удостоверения за КЕП за юридически лица съдържат информация за Автора (като служител/директор на фирмата) и Титуляра (фирмата).
Доверяващите се страни определят своите изисквания, относно това дали Удостоверението за КЕП, с което електронно се подават и подписват документи от името на фирмата трябва да бъде непременно на директора/управителя на фирмата. Повечето Доверяващи се страни нямат такива изисквания и приемат подписани документи с подпис за КЕП - с Автор - служител на фирмата и Титуляр - фирмата. Препоръчително е за конкретните изисквания на Доверяващите се страни (различните институции) да се обърнете към тях.

Възможно ли е със сертификат на представляваната от мен фирма да подавам по електронен път декларации на други фирми?

Да, възможно е. Моля свържете се с конкретната институция към която ще подавате данни за повече информация.

Какво мога да правя с КЕП?

eSign Удостоверенията за Квалифициран Електронен Подпис могат да се използват за достъп до електронно банкиране, публични електронни услуги, за подписване и криптиране на файлове, документи и имейли, за автентициран достъп до сървър или VPN и др. Пълният набор от приложения можете да видите тук.

Каква е цената на Удостоверението за електронен подпис?

Актуалната тарифа по издаване, поддръжка и управление на eSign Удостоверения, можете да откриете в секция Цени.

Като служител на юридическо лице, какви eSign удостоверения за електронен подпис мога да притежавам?

Ако сте служител/управител на юридическо лице и желаете да използвате електронни административни услуги, предназначени за фирми и организации, можете да използвате Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис eSign за юридически лица.

Може ли електронен подпис от чужбина да се ползва в България?

Според Закона за електронния документ и електронния подпис, на територията на Република България със статус на Удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис са само издадените от акредитираните от КРС Доставчици на Удостоверителни Услуги.

Какви документи са ми необходими, за да получа eSign за юридически лица?

Необходимите документи за издаване на eSign за юридически лица са: копие от документ за самоличност на лицето, което ще бъде вписано в удостоверението като Автор; копие от документ за самоличност на законния представител на юридическото лице; нотариално заверено пълномощно, овластяващо Автора; удостоверение за актуално състояние, както и попълнено Искане за издаване на Удостоверение за КЕП eSign за юридически лица.

Могат ли подписани документи да бъдат модифицирани?

Подписаните с eSign Удостоверение за КЕП електронни документи не могат да бъдат модифицирани. Всеки опит за модификация довежда до грешка при възпроизвеждане на документа.