eSign Удостоверението за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) е сигурно и надеждно средство за потвърждаване на електронната самоличност и идентичност на физически лица, юридически лица и лица, упражняващи свободни професии. 

С eSign:

  • Доказвате своята самоличност в електронното пространство
  • Подписвате и криптирате електронни документи
  • Сте независими от работното време на институциите
  • Разполагате с надеждни и сигурни електронни комуникации

eSign е решение за Вашето безопасно присъствие и надежно разпознаване в електронното пространство, с гаранция за по-ниски разходи и повече свободно време!

 

повече за Електронен подпис за Физически Лица

Електронен подпис за Физически Лица

eSign за физически лица е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което служи за потвърждаване на Вашата самоличност при участие в електронен обмен, като уеб приложения, подписване на електронни документи и договори и онлайн достъп до портали за електронни плащания.
повече за Електронен подпис за Юридически Лица

Електронен подпис за Юридически Лица

eSign за юридически лица е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което се издава на юридическо лице Титуляр и физическо лице Автор, което има право да представлява юридическото лице.

повече за Електронен подпис за Свободни Професии

Електронен подпис за Свободни Професии

eSign за лица, упражняващи свободни професии е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което се издава на физическо лице и удостоверява неговата принадлежност към определена браншова или професионална организация.

повече за Сървърен сертификат

Сървърен сертификат

eSign Сървърен сертификат е Удостоверение за Електронен Подпис, което служи за идентифициране на публично достъпен сървър или уеб сайт в Интернет и гарантира защитена комуникация с него. То се издава на собственика на сървъра след неговата идентификация и указва лицето, което го администрира. С eSign Сървърен сертификат Вие осигурявате доверието на потребителите във  Вашия сървър или уеб сайт и гарантирате сигурността на информационния обмен с него.

повече за Информационен обект

Информационен обект

eSign Сертификат за информационен обект е Удостоверение за Електронен Подпис, което се издава на физическо или юридическо лице за идентифициране на неговото авторско право върху информационни и софтуерни обекти – файлове с изпълним или програмен код, музикални, графични, видео файлове и други. С eSign Сертификат за информационен обект Вие осигурявате доверието на потребителите в създадените от Вас уеб приложения, програми или други информационни обекти.